Vyhľadávanie v právnych predpisoch

559/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Hygienická a protiepidemická starostlivosť;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými potrebami;Ochrana rastlín pesticídy;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;

Viac

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo