Vyhľadávanie v právnych predpisoch

526/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;Vývoz, dovoz a prevoz tovaru a služieb;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo