Vyhľadávanie v právnych predpisoch

497/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Obaly;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo