Vyhľadávanie v právnych predpisoch

290/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými potrebami;Ochrana rastlín pesticídy;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;Hygienická a protiepidemická starostlivosť;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;

Viac

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo