Vyhľadávanie v právnych predpisoch

192/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Mnohostranné medzinárodné zmluvy;Zmena (revízia), suspendovanie a zánik medzinárodných zmlúv;Ochrana práv k vynálezom;Európsky patent. Európska patentová prihláška;Autorské osvedčenie a patent. Patentové právo;Poplatky (všeobecne);

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Právo Európskej únie , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Duševné vlastníctvo , Dohovory