Vyhľadávanie v právnych predpisoch

191/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Autorské osvedčenie a patent. Patentové právo;Európsky patent. Európska patentová prihláška;Ochrana práv k vynálezom;Zmena (revízia), suspendovanie a zánik medzinárodných zmlúv;Mnohostranné medzinárodné zmluvy;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Právo Európskej únie , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Duševné vlastníctvo , Dohovory