Vyhľadávanie v právnych predpisoch

58/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OZNAČOVANIE PÔVODU TOVARU;Zeleninárstvo;Semenárstvo;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo