Vyhľadávanie v právnych predpisoch

57/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OZNAČOVANIE PÔVODU TOVARU;Semenárstvo;Rastlinná výroba;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo