Vyhľadávanie v právnych predpisoch

55/2007 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OZNAČOVANIE PÔVODU TOVARU;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;Rastlinná výroba;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo