Vyhľadávanie v právnych predpisoch

438/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;Živočíšna výroba;

Vecné pojmy

Ochrana životného prostredia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Chovateľstvo