Vyhľadávanie v právnych predpisoch

147/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNY REŽIM POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A PREVÁDZKY NA NICH;STROJNÉ TRAKTOROVÉ STANICE. POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE;Technická normalizácia a typizácia. ČSN a ON;Európske dohody. Európske zmluvy;

Vecné pojmy

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Technické požiadavky na výrobky (technické normy) , Cestná doprava