Vyhľadávanie vo finančnom spravodajovi

Finančný spravodajca - ročník 2012

Vydanie 2/2012

Dátum vydania: 14.02.2012

Finančný spravodajca 2/2012

 

Problematika
Daňová
13. OznámenieMinisterstva financií Slovenskej republiky č. MF/8258/2012-73 o uverejnení vzoru daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
14. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8260/2012-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
15. OznámenieMinisterstva financií Slovenskej republiky č. MF/8261/2012-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja vrátane údajov na účel poplatku na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov
16. OznámenieMinisterstva financií Slovenskej republiky č. MF/8262/2012-732 o uverejnení vzorov daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 541/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a poučenia na vyplnenie daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
17. Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7614/2012-73 k vzniku daňovej povinnosti zo stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
18. Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8690/2012-73 k oslobodeniu od dane z pridanej hodnoty pri poskytnutí služby spočívajúcej v obhospodarovaní portfólií cenných papierov
Štátne výkazníctvo
19. Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. januára 2012 č. MF/8924/2012-312 pre obce na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy
Cenová
Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu
20. Banskobystrický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 2/2012)

Priložené súbory na stiahnutie