Vyhľadávanie vo finančnom spravodajovi

Finančný spravodajca - ročník 2013

Vydanie 12/2013

Obdobie: december 2013

Finančný spravodajca 12/2013

 

 

38. Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 - 2016
Číslo: MF/016415/2013-411
39. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/17613/2013-74
40. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/17618/2013-74
41. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/17920/2013-74
42. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia
Číslo: MF/17930/2013-74
43. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia
Číslo: MF/17919/2013-74
44. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Číslo: MF/20226/2013-721
45. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
Číslo: MF/25730/2013-721
46. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov
Číslo: MF/25732/2013-721
47. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Číslo: MF/023580/2013-725
48. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  o vydaní vysvetliviek na vyplnenie výkazu o dani z nehnuteľností
Číslo: MF/027530/2013-725
49. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
Číslo: MF/026368/2013-721
50. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
Číslo: MF/22379/2013-31
51. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/19568/2013-31
52. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/19566/2013-31
53. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31
Číslo: MF/19567/2013-31
54. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/23213/2013-421
55. Dodatok č. 10 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/26741/2013-421
56. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/026373/2013-721
57. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013 č. 01/R/2013, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
58. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní dodatku č. 1 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Číslo: MF/28300/2013-73
59. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky
Číslo: MF/15464/2013-74
60. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
Číslo: MF/26140/2013-73
61. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 201, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť...
Číslo: MF/17694/2013-74
62. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky...
Číslo: MF/18015/2013-74
63. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými...
Číslo: MF/18020/2013-74
64. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a ...
Číslo: MF/17945/2013-74
65. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/17922/2013-74
66. Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu – Košický samosprávny kraj: Cenový výmer č. 12/2013
Číslo: 3801/2013/OF-32246 Problematika cenová - vyššie územné celky

Priložené súbory na stiahnutie