Vyhľadávanie vo finančnom spravodajovi

Finančný spravodajca - ročník 2013

Vydanie 11/2013

Obdobie: november 2013

Finančný spravodajca 11/2013
26. Opatrenie MF SR z 30. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. 12. 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Číslo: MF/14275/2013-74
27. Opatrenie MF SR z 30. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne
Číslo: MF/17995/2013-74
28. Opatrenie MF SR z 30. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
Číslo: MF/17696/2013-74
29. Opatrenie MF SR z 30. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené
Číslo: MF/17695/2013-74
30. Metodický pokyn z 11.11.2013 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami
Číslo: MF/025297/2013-172
31. Opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania
Číslo: MF/17616/2013-74
32. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. novembra 2013, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Číslo: MF/19057/2013-73
33. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Číslo: MF/24656/2013-73
 34. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 - 2016
Číslo: MF/016415/2013-411
 35. Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu – Košický samosprávny kraj: Cenový výmer č. 9/2013
Číslo: 3711/2013/OF-29630 Problematika cenová - vyššie územné celky
 36. Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu – Košický samosprávny kraj: Cenový výmer č. 10/2013
Číslo: 3697/2013/OF-29632 Problematika cenová - vyššie územné celky
 37. Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu – Košický samosprávny kraj: Cenový výmer č. 11/2013
Číslo: 3523/2013/OF-29751 Problematika cenová - vyššie územné celky

Priložené súbory na stiahnutie