Podávanie štvrťročného súhrnného výkazu k DPH


Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) priniesla okrem iných zmien aj zmenu limitu v súvislosti s možnosťou podania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok. Zníženie limitu pre podanie štvrťročného súhrnného výkazu na 50 000 eur je účinné od 1. októbra 2014. Článok formou príkladu vysvetľuje, ako majú podnikateľské subjekty podať súhrnný výkaz k DPH po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny.

Celý článok


Všetky články

Diskusie


Zobraziť všetky témy

Latinské citáty

Nautam accipere debemus eum, qui navem exercet; quamvis nautae appellantur omnes, qui navis navigandae causa in nave sint

Námorníkom máme rozumieť toho, kto vykonáva po živnostensky námornú prepravu: hoci námorníkmi nazývame všetkých, ktorí sú na lodi zamestnaní, aby sa loď mohla plaviť

Ulp. D. 4, 9, 12, 2


Zobraziť všetky citáty

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 7 dní